Select Page

Project Duurzaam Tijdschrift I

Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand. Met het project Duurzaam Tijdschrift willen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse papier- en kartonindustrie (VNP) en Papierenkarton.nl dat in de praktijk brengen. Duurzaam Tijdschrift bestaat uit twee projecten: Duurzaam Tijdschrift I (2014) en Duurzaam Tijdschrift II (2016).

Doelstelling

Met een nulmeting wordt de klimaatimpact van de in het kader van het project onderzochte tijdschriften inzichtelijk. Ook wordt het productieproces in cover_duurzaam_geproduceerdkaart gebracht. In het kader van Duurzaam Tijdschrift I is het magazine Duurzaam geproduceerd onderzocht.

De functie van een papieren tijdschrift, de materiaalkeuze, het materiaalgebruik, de productie(techniek), de distributie, de milieubelasting tijdens de gebruiksfase en de mogelijkheden na de levensduur zijn geanalyseerd. Op basis hiervan is gekeken naar gemaakte keuzes en mogelijk duurzamere alternatieven. Vervolgens Duurzaam geproduceerd daadwerkelijk verduurzaamd.

Papier, tijdschrift en verduurzaming

Papier heeft een fors aandeel in de CO2-footprint van een tijdschrift. Dat is niet verwonderlijk: een magazine is in feite een stapeltje bedrukt papier, dat met een nietje of lijm bijeen wordt gehouden. Bewuster, efficiënter omgaan met papier heeft dan ook direct effect op de duurzaamheid van een tijdschrift. Minder papier gebruiken verlaagt de milieueffecten (en de kosten) van een magazine aanzienlijk. Maar er zijn meer opties om tijdschriften te verduurzamen. Denk aan het gebruik van alternatieve grondstoffen (Duurzaam Tijdschrift II – Petrochem) en een efficiënter ingericht intern productieproces van de uitgever (Duurzaam Tidschrift II – Op Pad en SNP Reismagazine).

Resultaat en conclusie

Bij de productie van het nieuwe magazine is een forse reductie van de klimaatimpact gerealiseerd. Conclusie: een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm, in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier en productiemiddelen, levert een lagere klimaatimpact op. En vaak ook nog een kostenreductie. Samenwerking tussen en een gemeenschappelijke (verduurzaming)doelstelling van betrokken partijen in de productieketen heeft grote effecten.

Video

Uitgeverij Industrielinqs geeft het magazine Duurzaam geproduceerd uit. Zij heeft voor het project Duurzaam Tijdschrift Ieen video gemaakt waarin het project van begin tot eind wordt verbeeld. De overwegingen, vragen en besluiten van de uitgever komen aan bod. Bekijk de video.