Select Page

Uitgever centraal

Uitgevers bepalen of een magazine wordt uitgegeven en in welke vorm dat gebeurt. Ook beslissen uitgevers over het te gebruiken materiaal en de oplage. Zij zijn de aangewezen persoon om het thema duurzaamheid een plek te geven, om ketensamenwerking te initiëren. Daarmee heeft de uitgever grote invloed op de klimaatimpact van het uiteindelijke tijdschrift. Hij speelt een kardinale rol bij het optimaliseren van deelprocessen, het kiezen van een gezamenlijke doelstelling, de samenwerking en transparante (onderlinge) communicatie met ketenpartners. En daar waar het moet, kan de uitgever de ketenpartners aansturen. Bij het projectonderdeel met ANWB Media is in het bijzonder gekeken naar mogelijkheden tot verduurzaming binnen het uitgeverijbedrijf zelf. De invloed van de door de uitgever gemaakte keuzes op de klimaatimpact van de eindproducten is berekend. Ofwel, wat kan de uitgever binnen zijn eigen organisatie doen om zijn eindproduct te verduurzamen?

Hogere oplage SNP Reizen

Vóór het samenvoegen van de redacties verschenen ieder jaar acht edities Op Pad en vier edities SNP Reismagazine. Ná het samenvoegen zullen jaarlijks zes edities Op Pad en zes edities SNP Reismagazine het licht zien. Omdat SNP Reismagazine een hogere oplage heeft, betekent dit, dat er, verdeeld over 12 edities, jaarlijks circa 45.000 extra tijdschriften zullen worden geproduceerd. Gevolg: (ondanks afname van het aantal pagina’s bij Op Pad van 92 naar 84 per tijdschrift) meer papier en dus milieu-impact. Daartegenover staat dat SNP Reismagazine op een andere locatie werd gemaakt dan Op Pad. Van beide locaties is het jaarlijks energie- en gasverbruik geïnventariseerd. Met het verdwijnen van die andere locatie en FTE’s neemt de milieu-impact weer fors af. Uit het onderzoek van CE Delft komt naar voren dat enerzijd de toename van papiergebruik en anderzijds de verhuizing en vermindering van de redactie een fors effect hebben op de emissies van waterverbruik, energieverbruik en woon-werkverkeer.

Minder reizen

Voor het schrijven van artikelen voor Op Pad en SNP Reismagazine wordt gereisd: zowel per auto als per vliegtuig. Door het samenvoegen van de redacties zijn minder FTE’s werkzaam en nemen de vliegtuigkilometers van de redactie af met 30% en de autokilometers met 10%. Het gaat daarbij niet alleen om woon- en werkverkeer geralteerde kilometers. Bepaalde redactionele bijdragen zullen zowel in Op Pad als in SNP Reismagazine verschijnen. De klimaatimpact (carbon footprint) van de uitgever daalt hierdoor met 9.100 kg CO2-eq voor alle edities Op Pad en SNP Reismagazine samen. Deze daling staat gelijk aan bijna 65.000 km autorijden en het jaarlijks gemiddeld elektriciteitsverbruik van negen tweepersoonshuishoudens. Bij de uitgever als onderdeel van de keten neemt de milieu-impact met éénderde af, op jaarbasis. Dit geldt voor alle milieueffecten en –indicatoren. Dat is een prachtig resultaat voor de uitgever die zichzelf en zijn organisatie verduurzaming tot doel stelt.

Veel meer tijdschriften, gelijke footprint!

De uitgever bereikt met 30% minder vliegkilometers al een forse CO2-reductie op de klimaatimpact van het eindproduct. De beleidsveranderingen van ANWB Media hebben dan ook een substantieel effect, zeker als een vergelijking wordt gemaakt op tijdschriftniveau. Bij een gelijke totale oplage (met vrijwel gelijkblijvende aantallen pagina’s per tijdschrift)  is door de samenvoeging van de redacties een daling te zien van de totale klimaatimpact met 12% per jaar. De hogere oplage (met vrijwel gelijkblijvende aantallen pagina’s per tijdschrift) van de magazines betekent meer papier, meer transport en meer bedrukking. Maar zelfs met 45.000 extra tijdschriften is sprake van een gelijkblijvende klimaatimpact en besparing van kosten. Duurzaamheid loont!

Vraag creëert aanbod en prijsverlaging

Industrielinqs kiest met het papier van Paperwise voor papier dat anderhalve keer duurder is dan ander papier. Oorzaak: het ontbreken van massaproductie. Paperwise produceert nu nog in lage oplages. Neemt de vraag toe, dan zal het aanbod stijgen en kan de prijs dalen. Industrielinqs roept uitgevers op om samen te werken en deze vraag collectief te creëren. Ook hier is een rol voor de uitgever weggelegd.