Select Page

Onderzoek en definities

Voor het project Duurzaam Tijdschrift II is onderzoek gedaan naar de milieu-impact van het product tijdschrift. Daarbij is gebruik gemaakt van methoden en definities. Hieronder zijn enkele omschreven. Bij vergelijkingen tussen verschillende onderzoeken naar milieu-impact is het aanbevelenswaardig om eerst te analyseren wat de reikwijdte van de onderzoeken is.

LCA

De Lifecycle Analyse (LCA) of levenscyclusanalyse is een methode om de milieu-impact van een product te bepalen. Schadelijke emissies en effecten op het milieu gedurende de hele levenscyclus van het product worden gekwantificeerd.

Milieueffect

Een milieueffect is een verzameling van emissies die leiden tot eenzelfde type schade aan het milieu (of menselijke, gezondheids- of ecosystemen). Een bekend milieueffect is de klimaatimpact: het effect dat broeikasgassen hebben op de atmosfeer. Een ander voorbeeld is verzuring: de emissie van diverse stoffen die leiden tot verzuring van de bodem en water.

Milieu-impact

Verzamelnaam voor alle schadelijke emissies en milieu-effecten.

Klimaatimpact of Carbon footprint

Het milieueffect dat de uitstoot van broeikasgassen weergeeft. Koolstofdioxide, ofwel CO2, is het bekendste broeikasgas. De klimaatimpact wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten: de emissie van alle broeikasgassen is uitgedrukt in het effect dat CO2 in de atmosfeer heeft. Carbon footprint (koolstofvoetafdruk) is een synoniem van klimaatimpact.

Overall milieuscore

Een LCA berekent een groot aantal milieueffecten, waaronder de klimaatimpact, fijnstofvorming, (verandering van) landgebruik, ecotoxiciteit en verzuring. Het resultaat op deze milieueffecten zegt niet veel over de schade die erdoor wordt veroorzaakt. De LCA-analysemethode ReCiPe rekent de impacts om naar schade aan menselijke gezondheid en ecosystemen en schade als gevolg van uitputting van grondstoffen. Deze drie schadecategorieën kunnen vervolgens worden gewogen tot één enkele milieuscore, de Overall (of gewogen) milieuscore. Hierin zijn de milieueffecten van de genoemde schadecategorieën meegenomen.

Download het onderzoek