Select Page

Project Duurzaam Tijdschrift II

Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand. Met het project Duurzaam Tijdschrift willen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse papier- en kartonindustrie (VNP) en Papierenkarton.nl dat in de praktijk brengen. Duurzaam Tijdschrift bestaat uit twee projecten: Duurzaam Tijdschrift I (2014) en Duurzaam Tijdschrift II (2016). Laatstgenoemd project bestaat uit twee deelprojecten:

  • Petrochem, een vaktijdschrift van uitgeverij Industrielinqs;
  • de publiekstijdschriften Op Pad en SNS magazine van ANWB Media.

Na een nulmeting is samen met ketenpartijen gekeken in welke schakels van het productieproces een reductie van de milieu-impact van de tijdschriften kan worden gerealiseerd. Vervolgens zijn de magazines op een duurzamere wijze geproduceerd. Het project biedt interessante inzichten: het aandeel van papier in de milieu-impact van een uitgeefproduct, de discussies over de scope (en onderlinge vergelijking) van LCA’s en de belangrijke rol van de uitgever bij de verduurzaming van tijdschriften. Hij maakt niet alleen keuzes die effect hebben op de klimaatimpact van een magazine, de Carbon footprint van zijn eigen bijdrage blijkt groter dan vaak aangenomen.

De verduurzaming wordt uitgedrukt in uitstoot van broeikasgassen (Carbon footprint/klimaatimpact). Bij het deelproject Petrochem wordt iets verder gekeken. Het effect van de keuze voor een alternatieve grondstof  voor papier wordt beoordeeld door naast de klimaatimpact een groter aantal milieueffecten te onderzoeken, waaronder de fijnstofvorming, (verandering van) landgebruik, ecotoxiciteit en verzuring. Door de bredere kijk kan een Overall milieuscore worden gegeven. De keuze voor een alternatieve grondstof (landbouwafval) en een lichter papier leidt tot een fikse reductie van de Overall milieuscore: – 40%. Nota bene. Wordt alleen naar de Carbon footprint gekeken dan leveren de keuzes van Industrielinqs een verduurzaming op van Petrochem van circa 10%. ANWB media laat zien dat het samenvoegen van titels kan leiden tot een verhoging van de oplage met 45.000 exemplaren terwijl de totale klimaatimpact niet toeneemt. De eindrapportage van CE Delft kan worden gedownload en bestaat net als het project zelf uit twee delen: Petrochem en ANWB Media. Via de links hieronder wordt verdere uitleg gegeven over Duurzaam Tijdschrift II. Op Blokboek.com – e-zine is een artikel te vinden over het project Duurzaam Tijdschrift II.

Download het onderzoek