Select Page

Duurzaam beleid


Teneinde duurzaamheid in het bedrijfsbeleid vast te leggen, kunnen de volgende vragen worden gesteld.

 • boom-uit-boekZijn er mogelijkheden om transport te verminderen of te voorkomen,bijvoorbeeld door productiebedrijven te selecteren op basis van een minimaal
  aantal transportkilometers van papierfabriek naar eindbestemming?
 • Vinden de bewerkingen in de keten plaats onder één dak? Zijn daar mogelijkheden toe? Dit kan een beperking van het transport opleveren.
 • Kan worden geleerd van de ketenpartners en hun duurzame doelstellingen? Hoe vullen zij het onderwerp duurzaamheid in? Deel informatie en ambieer een open communicatie.
 • Creëer samen met de ketenpartners een gemeenschappelijke, duurzame doelstelling voor het eindproduct. Wat willen we met elkaar bereiken?

db-keten-1

Om de verduurzaming effectief te laten verlopen, is het aan te bevelen om ook binnen het bedrijf een aantal stappen te zetten.

 • Maak duurzaamheid tot integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en–processen.
 • Formuleer doelstellingen en introduceer een stappenplan. Wanneer staan we op welk punt?
 • Formaliseer processen, stel eisen vast en meet de voortgang. Wie doet wat,hoe en wanneer?
 • Koppel duurzaamheid aan efficiency en kostenreductie (maak het onderwerp meetbaar en tastbaar).
 • Communiceer de resultaten richting ketenpartners, stakeholders (zoals auteurs) en klanten.
 • Draag de duurzaamheiddoelstellingen uit, ook in de marketing.
 • Zorg dat visie en missie bekend zijn bij de werknemers en biedt hun de kans om bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities.