Select Page

Samenvatting Duurzaam Uitgeven

Het boek Duurzaam Uitgeven bevat een groot aantal interviews met personen die hun steentje willen bijdragen aan de verduurzaming van printproducten. Na beschrijving van de noodzaak tot verduurzaming en de circulaire eigenschappen van papier en karton biedt het boek een aantal tips om tot verduurzaming over te gaan.

Formuleer een strategie

Duurzaamheid ontstaat niet vanzelf. Startpunt is naast de wil tot verduurzaming het inzicht in de huidige footprint. Waar komen de spullen en uitstoot vandaan? Meten is weten. Maak het onderwerp integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en -processen. Formuleer doelstellingen en maak een stappenplan. Door duurzaamheid te koppelen aan efficiency en kostenreductie wordt het onderwerp tastbaarder. Vervolgens kunnen gerichte, effectieve maatregelen worden genomen.

 Bepaal functie en oplage zorgvuldig

Waarom wordt een printproduct gemaakt en voor wie? En wat betekent dat voor de uiteindelijke verschijningsvorm van het product? Een product dat niet verkoopt kost geld, levert onnodige milieudruk op en hoeft in wezen niet te worden gemaakt. Stel het eindproduct en zijn functie centraal bij het maken van duurzame overwegingen. Een zorgvuldig vastgestelde oplage voorkomt daarbij verspilling en heeft een positief effect op de footprint van het eindproduct. Nieuwe productietechnieken helpen daarbij. 

Kies voor de ketenaanpak

Samenwerking in de keten gaat verspilling tegen en bevordert kostenefficiency. In elke schakel van de keten worden beslissingen genomen die van invloed zijn op de uiteindelijke duurzaamheid van een printproduct. Communiceer de duurzame doelstellingen richting ketenpartners, stakeholders en klanten. Betrek ketenpartners in het verduurzamingsproces, overleg, stem af en deel kennis. Duurzaamheid is een ketenaangelegenheid bij uitstek.

Richt het proces efficiënt in

Maak het productieproces geografisch inzichtelijk. Kan de afstand tussen papierfabriek en eindbestemming worden verkort? Kunnen bewerkingen plaatsvinden onder één dak? Gebruikt een partner groene energie? Hoe ziet zijn afvalmanagement eruit? Gebruikt hij milieuvriendelijke grond- en processtoffen? Creëer een gemeenschappelijke doelstelling, zoals het maken van een duurzaam printproduct.

Betrek het milieu bij de keuze voor vorm en materiaal

Is eenmaal gekozen voor print als drager van de content, zorg er dan voor dat duurzaamheid mee wordt genomen in de keuzes voor vorm en materiaal. Het gaat daarbij niet alleen om CO2-reductie en -uitstoot, maar ook om ‘gezond verstand-overwegingen’. Sluit de vorm van het eindproduct optimaal aan op de functie en doelstellingen? Is laminaat op de cover van een magazine bijvoorbeeld echt nodig? Is rekening gehouden met standaard papierformaten om afval te voorkomen? Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar ook in de milieudruk: papier heeft een fors aandeel in de totale footprint van een printproduct. Hoe minder wordt gebruikt, hoe lager de milieu-impact. Ook de kwaliteit is van belang. Wordt de bron van het papier, het bos, duurzaam beheerd? Wat zijn de milieuprestaties van de papierfabriek? Is het papier gecertificeerd en zo ja, waar staat het certificaat voor? Aandacht besteden aan de kwaliteit en kwantiteit geldt uiteraard ook voor de inkten, lijmen en veredelingsstoffen, zoals uv-lakken en laminaten. Minder gebruiken heeft een positief effect op de footprint van een printproduct. En voor bijna ieder gebruikt materiaal bestaat een milieuvriendelijk(er) alternatief van dezelfde kwaliteit. 

Denk na over de productietechniek

De gekozen grafische productietechniek heeft gevolgen voor de duurzaamheid van het eindproduct. De hoeveelheid gebruikte materialen kan per productie aanzienlijk verschillen.

Sluit de kringloop van papier. kies voor recycling

Een unieke eigenschap van papier en karton is dat de materialen na gebruik meerdere malen zijn her te gebruiken. De grafische keten werkt samen om de papierkringloop optimaal in te richten. Nederland is koploper in recycling van papier en karton. Bij het ontwerp van het printproduct kan al rekening worden gehouden met de fase na gebruik daarvan (Design for recycling). Zorg ervoor dat een printproduct na gebruik weer grondstof kan zijn voor nieuw papier en karton.