Select Page

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt per 25 mei 2018. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. In het kader van de AVG heeft Papierenkarton.nl de volgende Privacyverklaring opgesteld.

Privacystatement Papierenkarton.nl

Papierenkarton.nl informeert over papier en karton in de breedste zin:

 • de geschiedenis;
 • de soorten;
 • de eigenschappen;
 • de productie;
 • het duurzame karakter van de materialen (recycling, papier en bosbouw etc.).

Papierenkarton.nl is een non-commercieel kennisplatform en wil een spil in de informatievoorziening over en bewustwording van de duurzaamheid van papier en karton zijn, waar partijen kennis brengen, halen en uitwisselen en daarmee elkaar inspireren en hun samenwerking intensiveren. Papierenkarton zet ketenprojecten en -samenwerkingsverbanden op. Via social media en de maandelijks te verschijnen Papierenkarton.nl-nieuwsbrief verstuurt Papierenkarton.nl geïnteresseerden regelmatig updates, nieuws, uitnodigingen voor events en andere informatie over papier en karton.

Wanneer verwerken persoonsgegevens?

Papierenkarton.nl verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van:

 • zakelijke overeenkomsten tussen externe partijen (bedrijven en vertegenwoordigers daarvan) en Papierenkarton.nl;
 • participatie van personen in het stichtingsbestuur van Papierenkarton.nl dan wel in de commissies daarvan;
 • participatie van personen in besturen van organisaties die Papierenkarton.nl mogelijk maken, zoals CBA, FNOI, Kartoflex, Koninklijke VNP, KVGO, PRN en VPG.
 • inschrijving van personen voor events en/of bijeenkomsten van dan wel afspraken met Papierenkarton.nl;
 • deelname van personen aan door Papierenkarton.nl geïnitieerde projecten of aan projecten waarvan Papierenkarton.nl met die personen deelneemt en waarover zij communiceert;
 • toestemming voor verzending van de nieuwsbrief.

De data worden vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Papierenkarton.nl.

Welke gegevens?

Papierenkarton.nl verwerkt de volgende gegevens:

 • Registratiegegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Het e-mailadres gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief, andere niet commerciële aan de doelstellingen gerelateerde content en uitnodigingen voor bijeenkomsten en diensten.
 • In het kader van wettelijke verplichtingen, zoals de KvK-registratie, worden voor bestuursfuncties van Papierenkarton.nl aanvullende gegevens gevraagd en bewaard. Dat geldt ook voor personeelsleden en zakelijke contacten, onder meer om de bedrijfsvoering van Papierenkarton.nl te kunnen borgen.

Papierenkarton houdt conform de wettelijke verplichtingen een overzicht bij van haar gegevensverwerkingen en de mate en wijze van bescherming/beveiliging daarvan.

Doel verwerking persoonsgegevens

 • Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten (zakelijke partners);
 • Factureren/betalen van betaalde diensten of producten (zakelijke partners);
 • Communicatie: verzending van niet commerciële-content in de vorm van nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties (externe relaties en partners);
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting (bestuur en personeel).

Papierenkarton.nl gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk toestemming is gegeven voor het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden. Data blijven bewaard:

 • tot wijziging door of het verzoek om verwijdering door de geregistreerde persoon;
 • na uitdiensttreding personeel, met inachtneming van wettelijke bewaarvoorschriften;
 • na aftreden van bestuursleden tenzij wordt verzocht om behoud registratie;
 • indien noodzakelijk in het kader van de werkzaamheden van Papierenkarton.nl.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Papierenkarton.nl verstrekt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens aan andere partijen:

 • voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening;
 • als dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

Websites derden

Indien via Papierenkarton.nl websites van derden worden bezocht, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze derden van toepassing. Papierenkarton.nl is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van genoemde websites.

Rechten geregistreerden

De geregistreerde persoon heeft:

 • te allen tijde het recht op inzicht in de data en recht op correctie;
 • te allen tijde de mogelijkheid om de verwerking op te zeggen, toestemming terug te trekken of om ‘vergeten te worden’;
 • het recht op verzet tegen verwerking.

Voor het effectueren van deze rechten kan een bericht worden gestuurd naar info@papierenkarton.nl. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt hieraan voldaan. Papierenkarton.nl kan op andere gronden mailings en berichten blijven sturen. Indien geregistreerde geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan hij/zij zich hiervoor uitschrijven door de instructies te volgen die hiervoor in elke nieuwsbrief zijn opgenomen. Na opzegging van de nieuwsbrief kan de betrokken persoon worden benaderd met de vraag of gegevens geheel moeten worden verwijderd of dat deze slechts moeten worden gewijzigd.