Select Page

Problematiek minerale oliën vraagt Europese oplossing

28/04/2016

Veel voedselproducten zitten verpakt in een kartonnen verpakking. Voor de productie van karton wordt vaak gerecycled papier gebruikt. Hergebruik van papier en karton past in de circulaire doelstellingen die in 2015 zijn vastgelegd in de verdragen van Parijs. De recycling in de papieren en kartonnen verpakkingen is voorbeeld van efficiënt gebruik van hulpbronnen en goede milieuprestaties. 85% van het in de Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled. 80% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

Foodwatch

Bezorgdheid is ontstaan over mogelijke risico’s bij het gebruik van voedselverpakkingen die zijn gemaakt van gerecycled papier. Uit laboratoriumonderzoek dat is verricht in opdracht van Foodwatch (een organisatie die opkomt voor eerlijk, veilig en gezond voedsel) zou blijken dat voedingsmiddelen via deze verpakkingen besmet kunnen raken met resten van minerale oliën. Deze resten kunnen via drukinkten in het karton terecht komen en zo in contact raken met het voedsel. Foodwatch heeft de Europese Commissie gevraagd om wetgeving voor levensmiddelenverpakkingen van papier of karton. Foodwatch wil dat maximale limieten worden opgesteld voor de besmetting van voedsel met minerale oliën en andere schadelijke stoffen. Daarnaast moet regelgeving contact tussen voedsel en eventuele schadelijke stoffen in verpakkingen onmogelijk maken.

Europese oplossing gewenst

Het Europese Voedselveiligheidsagentschap (ESFA) stelt dat deaanwezigheid van minerale olie ongewenst is. In 2012 onderzocht ESFA de risico’s van die oliën. Conclusie: het is onduidelijk of kleine hoeveelheden minerale olie gezondheidsschade bij de mens kunnen veroorzaken. Echter, er is een potentieel risico. De Nederlandse papier- en kartonsector hecht hoge waarde aan een veilige en betrouwbare voedselketen. De bezorgdheid over de mogelijke migratie van componenten uit verpakkingen naar voedsel wordt dan ook zeer serieus genomen. De sector is voorstander van invoering van Europese wetgeving op dit gebied. Samen met de ESFA is de papierindustrie van mening dat voor het opstellen van de juiste normen meer onderzoek nodig is naar gezondheidsrisico’s. De mogelijk schadelijke effecten van minerale oliën zijn continu onderwerp van wetenschappelijke studies. Deze hebben vooralsnog niet geleid tot een eenduidige conclusie.

Actie papierindustrie

In afwachting van wetgeving heeft de papierindustrie uit voorzorg een aantal acties in gang gezet:

  • het wegnemen van de oorzaak is de meest duurzame oplossing. Gewerkt wordt aan de afschaffing van op minerale olie gebaseerde oplosmiddelen en inkten. De papier- en kartonsector werkt aan verpakkingsoplossingen die de migratie van eventuele schadelijke bestanddelen onmogelijk maken. Tevens zijn succesvol grootschalige drukproeven uitgevoerd met inkten vrij van minerale oliën. Voorts wordt ketenpartijen op het hart gedrukt over te stappen op deze alternatieve inkten:
  • in Europees verband zijn door CEPI – de federatie die de belangen behartigt van Europese fabrikanten van papier en karton – sectorrichtlijnen geformuleerd voor materialen en artikelen die met voedsel in contact komen. Uitgangspunt: papier en karton dragen hun bestanddelen niet over aan voedsel in hoeveelheden die de volksgezondheid kunnen schaden.
  • een actieve dialoog met de nationale en Europese Voedsel- en Warenautoriteiten en met overige relevante spelers in de keten, zoals inktproducenten en uitgeverijen. Doel: samenwerking om onwenselijke neveneffecten van recycling te voorkomen.

Lees het statement op de website van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken.