Select Page

Europees Ecolabel

Algemeen

1. Naam logo europees ecolabelEuropees Ecolabel

Dit is het Europees milieukeurmerk voor non-food producten en diensten die minder milieubelastend zijn dan vergelijkbare producten. Meer informatie: Website Ecolabel

2. Welke producten Er bestaat een Europees Ecolabel voor:

3. Wat belooft dit keurmerk Producten met het keurmerk hebben een aantoonbaar geringere milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus vergeleken met producten zonder Ecolabel. Van grondstoffen (papier uit duurzaam beheerde bossen of gerecycled papier), energie- en waterverbruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval. Het logo laat zien dat:

 • het papier is gemaakt van gerecycled papier;
 • de gebruikte nieuwe houtvezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen;
 • emissies van CO2 en SO2 naar de lucht tijdens de papierproductie zijn beperkt,
 • de emissies van schadelijke stoffen in water beperkt ziijn;
 • er beperkt gebruik is gemaakt van schadelijke stoffen.
4. Waarom in het leven geroepen Om producenten en consumenten op Europees niveau te stimuleren duurzaam geproduceerde producten en diensten te vervaardigen en aan te schaffen.
5. Door wie in het leven geroepen Door de Europese Commissie.
6. Wie beheert het keurmerk De EU-lidstaten wijzen een zogenoemd competent body aan om het keurmerk in hun land te implementeren. Voor Nederland is dat Stichting Milieukeur (SMK) in Den Haag.
7. Meer informatie Europees Ecolabel:https://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
8. Varianten van dit keurmerk Er zijn geen varianten van Europees Ecolabel. De criteria van Der Blaue Engel en Nordic Ecolabel (Swan) zijn min of meer vergelijkbaar.
9. Waarom dit keurmerk aanvragen
 • Europees Ecolabel maakt duurzaamheid van gecertificeerde producten en diensten aantoonbaar en inzichtelijk.
 • Inkopende overheden kunnen criteria van keurmerken opnemen in duurzaam inkoopcriteria.
 • Producenten van producten met het keurmerk ondersteunen hiermee klanten in hun marketing.
 • Bijdrage aan een positief imago van het bedrijf en gecertificeerde product (duurzaam, hoogwaardige kwaliteit).
 • Bijdrage aan duurzaam ondernemen door bedrijven die producten met Europees Ecolabel kopen en gebruiken.
 • Certificatie maakt bedrijfsprocessen inzichtelijk.
 • Duurzaam inkopen door organisaties stimuleert toeleveranciers tot duurzaam ondernemen.
 • Duidelijke en aantoonbaar juiste informatievoorziening voor afnemers en consumenten.
10. Hoe aanvragen Het aanvragen van een ecolabel certificaat verloopt in een aantal stappen. Lees meer….
11. Lijst producten met dit keurmerk Een uitgebreide reeks producten komt in aanmerking voor een Europees Ecolabel: Meer informatie over producten.
12. Wat kost het keurmerk Aanvraag label: € 200 à € 1.200, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Max. € 300 voor kleine bedrijven, max. € 600 voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO). 20% korting voor bedrijven met EMAS. Daarnaast is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd (gebruik van het logo): € 1.500. Max. € 350 voor kleine bedrijven, max. € 750 voor KMO.

Bekijk hier informatie over de kostenstructuur

Controle

13. Externe controle keurmerk Ja
14. Controle onafhankelijk van aanvrager keurmerk Ja
15 Controle onafhankelijk van beheerder keurmerk Ja

Criteria Algemeen

16. Criteria om dit keurmerk te mogen voeren https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
17. Sociale criteria Neen
18. Milieucriteria Ja
19. Economische criteria Neen
20. Criteria over kwaliteit eindproduct ‘Fit for use’
21. Criteria over gezondheid consument Neen
22. Criteria over communicatie met klant Ja. Er worden eisen gesteld aan de milieu-informatie op of bij het product
23. Staan criteria op website keurmerk Ja

 

Criteria Proces-hulpstoffen

24. Criteria biociden Ja. De actieve componenten in biociden die worden gebruikt om slijmvormende organismen tegen te gaan in circulatiewatersystemen met vezels, mogen niet bioaccumulerend zijn. De aanvrager moet een verklaring overleggen waarin staat dat aan dit criterium is voldaan, samen met het relevante gegevensblad voor materiaalveiligheid of het testverslag, waarin de testmethode, de drempelwaarde en de desbetreffende conclusie worden aangegeven, met gebruikmaking van de volgende testmethoden: OESO 107, 117 of 305 A-E.
25. Criteria chloor? Ja. Chloorgas mag niet als bleekmiddel worden gebruikt. Dit verbod geldt niet voor het gebruik van chloorgas in samenhang met de productie en de toepassing van chloordioxide. De aanvrager moet een verklaring van de pulpproducent(en) indienen, waarin staat dat er geen chloorgas als bleekmiddel is gebruikt. De AOX-emissies afkomstig van de productie van de gebruikte pulp mogen niet hoger zijn dan 0,25 kg/ADT (Air Dried Ton = luchtgedroogde ton). De aanvrager moet testverslagen indienen waarvoor de AOX ISO 9562-testmethode is gebruikt.
26. Criteria Formaldehyde Neen
27. Criteria kleurstoffen (Azo) Ja. Bij toepassing van (Azo) kleurstoffen kunnen mogelijk bepaalde gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het EU Ecolabel stelt specifieke eisen aan het gebruik van kleurstoffen. Bepaalde bestanddelen (zoals zware metalen en aluminium) mogen daarin niet voorkomen. Wanneer dat wel het geval is mogen de kleurstoffen niet worden gebruikt in het papier. Het EU Ecolabel zoekt aansluiting bij diverse Europese Richtlijnen waarin het gebruik van gevaarlijke stoffen wordt uitgesloten. De aanvrager van het keurmerk moet een verklaring overleggen waarin staat dat aan dit criterium is voldaan. Meer weten? Kijk op www.papierpraat.nl
28. Criteria optische witmakers Neen
29. Criteria vul- en coatingstoffen Ja. EU Ecolabel eist dat er geen alkylfenolethoxylaten of andere alkylfenolderivaten zijn gebruikt in de coatingstoffen. EU Ecolabel stelt geen eisen aan het gebruik van vulstoffen.
30. Criteria zware metalen Ja. Het gebruik van kleurstoffen of pigmenten gebaseerd op lood, koper, chroom, nikkel of aluminium niet is toegestaan. Koperfthalocyaninekleurstoffen of -pigmenten mogen wel worden gebruikt. Daarnaast mogen de kleurstoffen geen verontreinigingen bevatten boven een bepaalde en specifiek weergegeven graad.

Criteria energie/emissie

31. Criteria (productie)afval Ja. Alle locaties voor de productie van pulp en papier moeten beschikken over een systeem voor de behandeling van afval en restproducten die afkomstig zijn van de productie. De aanvrager moet een beschrijving van het afvalbeheer indienen, net als een verklaring dat aan de daarvoor geldende lokale regelgeving wordt voldaan. In de aanvraag moeten de volgende aspecten worden gedocumenteerd en uitgelegd:

 • procedures voor het scheiden en gebruiken van recycleerbare materialen afkomstig van de afvalstroom;
 • procedures voor de terugwinning van materialen voor andere toepassingen, zoals verbranding voor processtoomopwekking of warmteopwekking of voor agrarische toepassingen;
 • procedures voor de behandeling van gevaarlijk afval.

 

32. Criteria emissies lucht en water Ja. Emissies mogen niet boven een bepaald niveau uitkomen. Berekening vindt plaats met een puntensysteem. De aanvrager moet een verklaring overleveren met berekeningen, analysemethode, emissiefrequentie en naam van het laboratorium. Aan de testmethode en het laboratorium zijn vereisten gesteld.
33. Criteria energiegebruik Ja. Het elektriciteitsverbruik wordt in punten (PE) uitgedrukt. Dat geldt ook voor het brandstofverbruik. De emissies van koolstofdioxide uit niet-hernieuwbare bronnen mogen niet hoger zijn dan een bepaald aantal (1000) kilo’s per ton geproduceerd papier, inclusief de uitstoot als gevolg van elektriciteitsproductie (op of buiten het bedrijfsterrein). Voor niet-geïntegreerde fabrieken mogen de emissies niet hoger zijn dan 1100 kg per ton. De aanvrager moet gedetailleerde berekeningen indienen waaruit blijkt dat aan de criteria wordt voldaan.
34. Criteria restmonomeren? Ja. Met inachtneming van de bepalingen van Richtlijn 67/548/EEG mogen restmonomeren (met uitzondering van acrylamide) niet aanwezig zijn in coatings, retentiehulpmiddelen, versterkende middelen, waterafstotende middelen of in chemicaliën die worden gebruikt bij de interne en externe waterzuivering in concentraties die hoger zijn dan 100 ppm (berekend op basis van hun vaste inhoud). Acrylamide mag niet aanwezig zijn in coatings, retentiehulpmiddelen, versterkende middelen, waterafstotende middelen of chemicaliën die worden gebruikt bij de interne en externe waterzuivering in concentraties die hoger zijn dan 1000 ppm (berekend op basis van hun vaste inhoud).
35. Worden eisen gesteld aan restmonomeren?  Neen

Criteria Na gebruik

36. Criteria ontinkting/reiniging oudpapier Ja. De afbreekbaarheid van aan de oppervlakte actieve stoffen is gereguleerd. APEO’s zijn expliciet uitgesloten. Gecontroleerd wordt op basis van verklaringen en technische dossiers. De te hanteren testmethoden zijn voorgeschreven.
37. Criteria recycling Ja. Het EU Ecolabel stelt eisen ten aanzien van de herkomst van de papiervezel. 10% van de verse vezels moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen