Select Page

Het PRN-systeem

De inzameling en het hergebruik van oudpapier stimuleren en continu, onder alle omstandigheden, op een zo hoog mogelijk niveau houden. Hoe doet PRN dat?

Afnamegarantie

De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft in een overeenkomst met PRN vastgelegd dat zij in tijden van permanente lage internationale marktprijzen voor oudpapier (en de daarbij in te calculeren overschotten), het ingezamelde oudpapier uit huishoudens en bedrijven zal afnemen. Gevolg van de afnamegarantie: oudpapierondernemingen en gemeenten kunnen hun werkzaamheden onder alle omstandigheden voortzetten. En de marktprijs blijft op peil, hetgeen een gunstige invloed heeft op de kosten van het PRN-systeem, waarin die marktprijs een essentiele rol vervult. Door het PRN-systeem is de papierkringloop aan de basis geborgd.

Afzetgarantieprijs

In het Papiervezelconvenant is met de gemeenten een afzetgarantievergoeding afgesproken voor oudpapier. De garantievergoeding voor gemeenten voor een ton oudpapier bedraagt maximaal 25 euro. Komt de internationale marktprijs van oudpapier beneden de som van die 25 euro en de verwerkingskosten van de oudpapierondernemingen, dan is sprake van een deficit. Om te voorkomen dat de inzameling dan eventueel stopt, dan krijgen de bij PRN aangesloten gemeenten het verschil tussen deze som en de internationale marktprijs van oudpapier vergoed. Dat verschil is het deficit. De betaling daarvan vindt plaats vanuit een fonds dat wordt gevuld door de achterban van PRN. Partijen die papieren en kartonnen producten – niet zijnde verpakkingen – op de markt brengen (zoals uitgevers en drukkers), betalen, als dat door marktomstandigheden nodig is, op basis van het papier/kartongewicht van hun producten een bijdrage aan het fonds. Dit is een vorm van producentenverantwoordelijkheid. De laatste keer dat het fonds van PRN voor een deficit geopend was, was in 2009. Daarvoor was het fonds in 2014 gedurende een kwartaal geopend.

Kwaliteit oudpapier

Het Papiervezelconvenant bevat verder afspraken over de mate van vervuiling van het oudpapier.