Select Page

Wet- en regelgeving

Voor een transitie naar een duurzame economie is het belangrijk dat het hele bedrijfsleven MVO integreert in zijn kernactiviteiten. De overheid kan daarbij helpen door regelgeving die MVO ondersteunt. Milieuwetgeving in Nederland bestaat al sinds 1900. Van de Bos- en Flora en Faunawet tot en met de wet milieugevaarlijke stoffen bestaat in Nederland veel aandacht voor een zorgvuldig omgaan met de leefomgeving. Een groot deel van de Nederlandse milieuwetgeving is van Europese oorsprong: Europese richtlijnen worden omgezet in nationale wetgeving en vervolgens ingebed in lokale en regionale besluitvorming. Kijk hier voor een overzicht van wetten op milieugebied.

Het Europese klimaat- en energiebeleid richt zich op het beperken van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit heet mitigatie. Het is voornamelijk gericht op het terugdringen van het gebruik van fossiele energie (zoals olie) en het stimuleren van duurzaam energiegebruik. In de hele Europese Unie moet in 2020 20 % minder CO2 worden uitgestoten en 20 % meer gebruik worden gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Het Europese beleid richt zich ook op het aanpassen aan klimaatverandering. Dit heet adaptatie. Denk aan mogelijke wateroverlast.

De richtlijnen van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD of OESO) maken duidelijk wat overheden van het gedrag van OECD_logobedrijven verwachten. De richtlijnen bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties om te gaan. De richtlijnen zijn opgesteld door de OESO-lidstaten in samenwerking met bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Daarmee worden gelijke regels voor het bedrijfsleven gehandhaafd en concurrentievervalsing voorkomen (level playing field). De OESO- richtlijnen zijn onder meer gebaseerd op de VN Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en de VN Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling.