Select Page

Kansen voor de keten

De duurzaamheid van een eindproduct is een optelsom van grondstoffen (hoeveelheid en samenstelling), productie (geografische ligging, energieverbruik, productiemiddelen, afvalmanagement etc.) en transport (van bosbouw tot eindproduct). Alleen door samenwerking en overleg kan het resultaat van deze optelsom zo laag mogelijk worden gehouden. Alle schakels uit het productieproces kunnen bijdragen aan verduurzaming. Door efficiënter te werken dan de concurrentie is veel winst te behalen. Niet alleen financieel maar ook op milieugebied. Het onderwerp duurzaamheid is dan ook een ketenaangelegenheid bij uitstek. Het in kaart brengen van de keten is een belangrijk aandachtspunt van MVO. Iedere ketenpartner kan zijn bijdrage leveren aan de verduurzaming. Gezamenlijke (h)erkenning van de problematiek is noodzakelijk. MVO is een integrale visie op ondernemerschap, verankerd in alle bedrijfsprocessen. MVO is een proces, geen eindbestemming. Welke kansen kan MVO bieden aan bedrijven?

  • MVO kan meer efficiency en daarmee kostenbesparing teweeg brengen.
  • MVO verhoogt de aantrekkelijkheid als werkgever.
  • De marktvraag naar MVO-bedrijven en producten groeit.
  • MVO is goed voor het imago van een bedrijf.

De papier- en kartonindustrie neemt het voortouw in de ketensamenwerking en -verduurzaming. Papier en karton bieden een goede uitgangspositie.

Energietransitie Papierketen

web logo-vnpDe Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) heeft het initiatief Energietransitie Papierketen opgezet. Zij werkt daarbij samen met het ministerie van Economische Zaken en RVO.nl. Doel is het doorvoeren van proces- en productverbeteringen, recyclen van reststromen en optimaliseren van de logistiek in de keten. Door nieuwe samenwerkingsverbanden en technologieën te stimuleren kunnen productketens efficiënter werken. Dat scheelt energie, emissie en kosten. Doel: een papier- en kartonketen die binnen tien jaar 50% minder energie gebruikt. Papierenkarton.nl heeft in het kader van de Energietransitie Papierketen de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift geïnitieerd en uitgevoerd.

Slimme ketens

Wen KCPK logoHet Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) en heeft als missie de kennisinfrastructuur in de Nederlandse papier- en kartonindustrie te versterken door het creëren, ontsluiten en verspreiden van kennis. KCPK heeft in de afgelopen jaren diverse projecten uitgevoerd waarin energie- en materiaalefficiency in papier- en kartonketens centraal stond. Zo werd met het project Ketenkaarten inzicht geboden in de efficiency van ketens. Met dat inzicht kunnen die ketens, waar nodig, worden veranderd en logischer worden ingedeeld. Door transparantie kunnen gerichte, bewuste en duurzame keuzes worden gemaakt. Zo kan de keten meer waarde creëren met producten van papier en karton. Lees meer… Een ander KCPK-project was het project Slimme Slanke ketens. Het omvatte diverse projecten die kunnen leiden tot het optimaliseren van ketens. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • materiaalefficiency;
 • energie-efficiency;
 • verminderen milieudruk;
 • reductie transportvolumes.

Een keten slank maken gebeurt door materiaalefficiency en een optimaal en efficiënt logistiek proces. Bij slim kan worden gedacht aan (gedrukte) intelligentie op bijvoorbeeld verpakkingen. Een gedrukte houdbaarheidsindicator kan de gewenste productinformatie leveren, die weer zorgt voor minder afval en daarmee duurzaamheid.