Brochure Mythen & Feiten

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Circulaire economie & CO2

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met het Klimaatverdrag van Parijs (2015) hebben bijna alle landen van de wereld aangegeven dat zij verdere klimaatontwrichting willen voorkomen. Een circulaire economie speelt een belangrijke rol bij de aanpak van klimaatverandering. Een circulaire economie heeft minder negatieve invloed op het milieu en zorgt voor een lagere CO2 uitstoot. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 

Goed nieuws

Papier en karton beschikken over circulaire eigenschappen: gemaakt van een hernieuwbare bron én recyclebaar.  

Circulaire doelstellingen Nederland 

Het Nederlandse kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken: 

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. 
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu. 
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.   

CO2 & bomen 

Co2 is een broeikasgas. De hoge concentratie COin de atmosfeer leidt tot temperatuurstijgingen en dat heeft gevolgen voor mens en milieu. Daarom is het belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen.  

Papier begint bij bomen. Hout is de primaire bron van papier en karton. Het is een duurzame en hernieuwbare grondstof die biologisch afbreekbaar is en niet vervuilt. Een ander positief effect is dat bomen COuit de lucht halen en die COomzetten in zuurstof (O2). De bomen slaan de koolstof (C) op. Hierdoor vermindert de hoeveelheid CO2 in de lucht. Dit proces gaat door totdat de boom wordt verbrand of sterft. De CO2 die dan vrijkomt is eerder aan de lucht onttrokken, waardoor de uitstoot per saldo 0 is.  

Jonge bomen, zoals uit de productiebossen van de houtindustrie, nemen meer COop dan oude bomen. Naast leeftijd van de boom, is ook het type boom, alles wat er in en op de bodem leeft en de geografische ligging van invloed op de hoeveelheid co2 die een bos opslaat. Meer weten? De organisatie Forest Europe publiceert om de 4 á 5 jaar het State of Europe’s Forest Rapport met data over de grootte van het bosoppervlak in Europa en de daaraan gelieerde hoeveelheid co2-opslag in relatie tot de uitstoot.  

CO2 & papier 

Papier en karton zijn CO2-opslag. Omdat bomen CO2 uit de lucht halen en dit opslaan, blijven ook houtproducten, zoals papier en karton, de CO2 binden totdat ze verbranden of verrotten. Opgeslagen CO2 komt dus niet vrij wanneer een boom is gekapt. Sterker nog: door recycling blijft de CO2 nog langer bewaard in een drager.  

CO2 & productie 

De papierindustrie is continu bezig haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier te verminderen en is koploper in de biobased economy door het gebruik van hernieuwbare bronnen. Geen sector gaat zo ver in het optimaal (her)gebruiken van (alternatieve) hernieuwbare grond- en brandstoffen en restafval. Veel papierfabrieken gebruiken restafval (schors, hars en blaadjes van bomen) als energiebron en zijn grotendeels zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. Bijna 65% (2020) van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie. De International Council of Forest & Paper Associations doet elke twee jaar onderzoek naar de duurzaamheid van de sector.  

  • Mede door de papierindustrie groeit het Europese bos en daarmee het aantal bomen dat Co2 opneemt.  
  • De papierindustrie heeft haar uitstoot in de afgelopen decennia sterk gereduceerd dankzij het verminderen van haar (fossiele) energieverbruik.  
  • Steeds vaker worden restafval, restwarmte en afvalwater aangewend als energiebronnen.  
  • Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van energiebronnen die geen CO2 uitstoten: waterkracht, windenergie en zonne-energie. 

 

Onze artikelen

Papier en karton nóg duurzamer: 25 keer recyclen kan!

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat papier en karton minstens 25 keer kunnen worden gerecycled.

17 januari, 2022

Bomen: natuurlijke, hernieuwbare grondstof voor wel 5000 producten

Deze infographic van GreenSource laat zien wat van bomen wordt gemaakt.

16 augustus, 2021

Klimaatdoelstellingen? Keten laten we samenwerken!

Blog van Bram ter Beek (KVGO) over samenwerken aan klimaatdoelstellingen.

24 januari, 2022