Circulaire economie & CO2

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Met het Klimaatverdrag van Parijs (2015) hebben bijna alle landen van de wereld aangegeven dat zij verdere klimaatontwrichting willen voorkomen. Een circulaire economie speelt een belangrijke rol bij de aanpak van klimaatverandering. Een circulaire economie heeft minder negatieve invloed op het milieu en zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 

Goed nieuws

Papier en karton beschikken over circulaire eigenschappen: gemaakt van een natuurlijke, hernieuwbare bron, biologisch afbreekbaar dan wel keer op keer recyclebaar.  

Circulaire doelstellingen Nederland 

Het Nederlandse kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken: 

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. 
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu. 
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.   

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt 

CO2 & bomen 

COis een broeikasgas. De hoge concentratie CO2 in de atmosfeer leidt tot temperatuurstijgingen en dat heeft gevolgen voor mens en milieu. Daarom is het belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen.  
Papier begint bij bomen. Hout is de primaire bron van papier en karton. Het is een duurzame en hernieuwbare grondstof die biologisch afbreekbaar is en niet vervuilt. Een ander positief effect is dat bomen COuit de lucht halen en die COomzetten in zuurstof (O2). De bomen slaan de koolstof (C) op. Hierdoor vermindert de hoeveelheid COin de lucht. Dit proces gaat door totdat de boom wordt verbrand of sterft. De COdie dan vrijkomt is eerder aan de lucht onttrokken, waardoor de uitstoot per saldo 0 is.  

Jonge bomen, zoals uit de productiebossen van de houtindustrie, nemen meer COop dan oude bomen. Naast leeftijd van de boom, is ook het type boom, alles wat er in en op de bodem leeft en de geografische ligging van invloed op de hoeveelheid COdie een bos opslaat. Meer weten? De organisatie Forest Europe publiceert om de 4 á 5 jaar het State of Europe’s Forest Rapport met data over de grootte van het bosoppervlak in Europa en de daaraan gelieerde hoeveelheid CO2-opslag in relatie tot de uitstoot.  

CO2 & papier 

Papier en karton zijn CO2-opslag. Omdat bomen COuit de lucht halen en dit opslaan, blijven ook houtproducten, zoals papier en karton, de CO2 binden totdat ze verbranden of verrotten. Opgeslagen CO2 komt dus niet vrij wanneer een boom is gekapt. Sterker nog: door recycling blijft de CO2 nog langer bewaard in een drager.  

Door recycling blijft de CO2 nog langer bewaard in papier en karton

CO2 & productie 

De papierindustrie is continu bezig haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier te verminderen en is koploper in de biobased economy door het gebruik van hernieuwbare bronnen. Geen sector gaat zo ver in het optimaal (her)gebruiken van (alternatieve) hernieuwbare grond- en brandstoffen en restafval. Veel papierfabrieken gebruiken restafval (schors, hars en blaadjes van bomen) als energiebron en zijn grotendeels zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. Bijna 65% (2020) van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie. De International Council of Forest & Paper Associations doet elke twee jaar onderzoek naar de duurzaamheid van de sector.  

  • Mede door de papierindustrie groeit het Europese bos en daarmee het aantal bomen dat CO2 opneemt.  
  • De papierindustrie heeft haar uitstoot in de afgelopen decennia sterk gereduceerd dankzij het verminderen van haar (fossiele) energieverbruik.  
  • Steeds vaker worden restafval, restwarmte en afvalwater aangewend als energiebronnen.  
  • Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van energiebronnen die geen CO2uitstoten: waterkracht, windenergie en zonne-energie.  

Kortom, de Nederlandse papier- en kartonsector is de schoonste van Europa zo melden ook drie experts in de radio-uitzending Feit of fictie van NPO radio 1

Onze artikelen

Wat er elke dag is, zien we niet meer

Blog van Henk van Houtum (68), voorzitter van het Informatiecentrum Papier en Karton.

30 augustus, 2021

samenwerken aan sterke papierketen

Met elkáár creëren we een circulaire samenleving

Blog geschreven door voorzitter Henk van Houtum: ‘met samenwerking dragen we allemaal bij aan een circulaire samenleving.’

25 september, 2023

Circulaire economie, afval scheiden, hergebruik en papierrecycling

Circulaire economie, afval scheiden, hergebruik en papierrecycling

3 maart, 2022

Logo Papier & Karton diapositief PNG