Energie

Papier maken kost relatief veel energie (*). Geen industrie verricht zoveel inspanningen om het gebruik van energie te beperken. De papierindustrie is koploper op het gebied van verduurzaming.

Allereerst de uitstoot van CO2. Relatief veel energiegebruik betekent niet automatisch een grote uitstoot van CO2. Een unieke eigenschap van hout en papier helpt daarbij. Bos neemt CO2 op. Daarnaast leveren hout en papier bio-energie. Mede door de inzet van bio-energie kan de papierindustrie grotendeels voorzien in haar eigen energiebehoefte.

Meer dan de helft van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie (**).

De sector is verantwoordelijk voor de productie van 27% van alle bio-energie in Europa. Grote Scandinavische papierfabrieken leveren zoveel energie, dat zij inmiddels ook als energieleverancier voor andere partijen gelden. Het gebruik van bio-energie uit bijvoorbeeld houtresten is CO2-neutraal. De CO2 die vrijkomt bij verbranding is eerder opgenomen uit de lucht. Daarnaast maakt de industrie veelvuldig gebruik van warmtekrachtcentrales. Dat voorkomt emissies en gebruik van grondstoffen en zorgt voor een zeer efficiënt productieproces.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (Koninklijke VNP) heeft het initiatief Energietransitie Papierketen opgezet. Zij werkt daarbij samen met het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Agentschap NL en het Platform Ketenefficiency. Doel: een papier- en kartonketen die binnen tien jaar 50% minder energie gebruikt. Dat moet worden gerealiseerd door het doorvoeren van proces- en productverbeteringen, recyclen van reststromen en optimaliseren van de logistiek in de keten. Door nieuwe samenwerkingsverbanden en technologieën te stimuleren kunnen productketens efficiënter werken. Dat scheelt energie, emissie en kosten.

Sinds 1990 heeft de papierindustrie haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier verminderd met 40% (**).

Niet alleen minder gebruik van energie wordt nagestreefd, ook ander gebruik of hergebruik. Zo kunnen afvalwater en restwarmte opnieuw als energiebron worden aangewend. Doel is komen tot een papier- en kartonsector die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Daarbij wordt samenwerking gezocht met ketenpartners, maar ook met andere sectoren zoals de chemie- en de agrarische sector. Meer informatie is te vinden op de websites van de Koninklijke VNP en het Kenniscentrum Papier en Karton .

(*) Ter illustratie: voor de productie van 200 kilo papier is 500 kWh nodig. 500 kWh is ook nodig om een desktop computer 5 maanden non-stop aan te laten of een 60 Watt lamp één jaar lang continu te laten branden.

(**) CEPI, Sustainability Report, 2011.