Duurzaam Boek

Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand. Industrie en boekenvak vinden elkaar in het project Duurzaam Boek. Duurzaam Boek wil efficiency en verduurzaming realiseren. De uitkomsten en aanbevelingen van het project moeten leiden tot bewustwording in de keten. Duurzaam Boek heeft met
een nulmeting de milieubelasting van de productie van een viertal boeken inzichtelijk gemaakt. Het productieproces is in kaart gebracht.

Met praktische aanbevelingen om tot (verdere) verduurzaming van boeken te komen, hebben de deelnemers aan het project vervolgens vier nieuwe, met de onderzochte titels vergelijkbare boeken gemaakt. Bij de nieuwe boeken is veel milieuwinst geboekt. Bij één van de onderzochte titels is meer dan 50% CO2-reductie gerealiseerd! Ook is fors bespaard op gewicht, snijverlies en transport. Daarnaast is het gebruik van materialen van fossiele oorsprong beperkt.

Het project laat zien dat een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier veel milieuwinst oplevert. Dat het kiezen voor de juiste productietechniek bij de vastgestelde oplage tot verduurzaming leidt. Dat vanaf het eerste ontwerp rekening kan worden gehouden met de fase na de levensduur van een product. Dat reductie van materiaal, transport, energie en afval, samen met de toepassing van duurzamere (energie- en materiaal)alternatieven, een lagere milieu-impact tot gevolg kan hebben. Download de eindrapportage.

Energietransitie Papierketen

Het project Duurzaam Boek is onderdeel van de Energietransitie Papierketen. Dit initiatief wil proces- en productverbeteringen, recyclen van reststromen en optimaliseren van de logistiek in de keten bevorderen. Door nieuwe samenwerkingsverbanden en technologieën te stimuleren kunnen productketens efficiënter werken. Dat scheelt energie, emissie en kosten. Doel: een papier- en kartonketen die in 2020 50% minder energie gebruikt ten opzichte van het gebruik in 2005.