Projecten

Papierenkarton.nl informeert over de duurzame eigenschappen van papier en karton. Papierenkarton.nl wil ook een verdere verduurzaming van papier en karton en het gebruik ervan bevorderen. Dat geldt zowel voor de samenleving in brede zin als voor de specifieke ketens die met papier en karton werken. Met een door de keten mogelijk gemaakt lespakket voor het basisonderwijs wil Papierenkarton.nl kinderen bewust maken van de duurzame eigenschappen van papier en karton. En van hun rol bij de verdere verduurzaming van de samenleving, bijvoorbeeld door bewust mee te werken aan de recycling van papier en karton.

Hoe kan de verdere verduurzaming worden aangepakt? De grootste besparingen, innovaties en verduurzaming zijn te realiseren door middel van een ketenaanpak. Bij zo’n aanpak wordt gekeken naar het eindproduct en alle bij de productie van dat eindproduct betrokken partijen. Een procesmatige benadering. Alle betrokken partijen maken overwegingen die kunnen leiden tot meer efficiency en het verduurzamen van het eindproduct. In iedere schakel van de keten (en de verbinding daartussen) is winst en efficiency te behalen. Voor ketensamenwerking is ketenbewustzijn noodzakelijk.  Papierekarton.nl wil partijen bewust maken van hun plek in de keten, hen samenbrengen en samenwerkingsverbanden initieren. Het ketenproject Duurzaam boek is hiervan een goede voorbeeld.