Select Page

Waarom PRN?

Oudpapier is geld waard. De prijs van oudpapier wordt bepaald door diverse (mondiale) omstandigheden. Circa een derde van ons ingezameld oudpapier wordt geëxporteerd. De inzameling is van groot belang. Naast milieuoverwegingen heeft 85% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton oudpapier als grondstof.

Continue inzameling

Het inzamelen, innemen, wegen, reinigen, sorteren, bewerken (zoals balenpersen), opslaan en transporteren naar afnemers in Nederland van oudpapier, brengt kosten met zich mee voor gemeenten en oudpapierondernemingen. In tijden dat de prijs van oudpapier hoog is zorgt de markt ervoor dat de inzameling en het hergebruik daarvan goed verloopt. De opbrengst van het oudpapier is dan doorgaans hoger dan de inzamelkosten. Omdat oudpapier een commodity is kunnen problemen ontstaan wanneer de prijzen op de wereldmarkt dalen. Het systeem van PRN zorgt er voor dat inzameling en hergebruik in zo’n situatie toch doorgaan. Gebeurt dat niet, dan kunnen het milieu en diverse bedrijfstakken en gemeenten hier schade van ondervinden.

Monitor + data

PRN zorgt voor de monitoring van de papier- en kartonstromen en rapporteert de resultaten van de monitor jaarlijks aan het ministerie van Infrastructuur&Milieu. Het gaat om data van het nieuw op de markt gebrachte papier, het afval en de ingezamelde tonnen oudpapier.

Zelfregulering + resultaat

Samenwerking en eigen verantwoordelijkheid leiden tot aantoonbaar succesvolle resultaten: 86% recycling. De (bestuurlijke) betrokkenheid zorgt daarnaast voor invloed op het beleid aangaande de recycling.

Zelfregulering + kosten

Het goedwerkende systeem van PRN heeft er mede toe geleid dat een wettelijke producentenverantwoordelijkheid (met een permanente afvalbeheersbijdrage), zoals die bestaat voor verpakkingen, niet geldt voor de stroom papier en karton uit particuliere huishoudens. Gezien de klimaatproblemen en het opraken van bodemschatten is het niet meer dan logisch dat bedrijven ook los van wetgeving hun verantwoordelijkheid nemen als producent. Dat doet de papierketen met PRN op een efficiente wijze. Het PRN-systeem scheelt het bedrijfsleven veel administratieve lasten en geld. Een wettelijk systeem met permanente bijdragen zou jaarlijks tientallen miljoenen euro’s extra kosten.