Kansen voor de keten

MVO levert niet alleen goodwill, een prettig werkklimaat en een positief imago op. Ook een hoger bedrijfsrendement en innovaties kunnen worden bereikt. Duurzaamheid levert geld op. De duurzaamheid van een eindproduct is een optelsom van grondstoffen (hoeveelheid en samenstelling), productie (geografische ligging, energieverbruik, productiemiddelen, afvalmanagement etc.) en transport (van bosbouw tot eindproduct). Alleen door samenwerking en overleg kan het resultaat van deze optelsom zo laag mogelijk worden gehouden. Alle schakels uit het productieproces kunnen bijdragen aan verduurzaming. Door efficiënter te werken dan de concurrentie is veel winst te behalen. Niet alleen financieel maar ook op milieugebied. Het onderwerp duurzaamheid is dan ook een ketenaangelegenheid bij uitstek. Het in kaart brengen van de keten is een belangrijk aandachtspunt van MVO. Iedere ketenpartner kan zijn bijdrage leveren aan de verduurzaming. Gezamenlijke (h)erkenning van de problematiek is noodzakelijk. MVO is een integrale visie op ondernemerschap, verankerd in alle bedrijfsprocessen. MVO is een proces, geen eindbestemming. Welke kansen kan MVO bieden aan bedrijven?

  • MVO kan meer efficiency en daarmee kostenbesparing teweeg brengen.
  • MVO verhoogt de aantrekkelijkheid als werkgever.
  • De marktvraag naar MVO-bedrijven en producten groeit.
  • MVO is goed voor het imago van een bedrijf.
  • 

De papier- en kartonindustrie neemt het voortouw in de ketensamenwerking en -verduurzaming. Papier en karton een goede uitgangspositie.

Energietransitie Papierketen

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) heeft het initiatief Energietransitie Papierketen opgezet. Zij werkt daarbij samen met het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), het ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL en het Platform Ketenefficiency. Doel is het doorvoeren van proces- en productverbeteringen, recyclen van reststromen en optimaliseren van de logistiek in de keten. Door nieuwe samenwerkingsverbanden en technologieën te stimuleren kunnen productketens efficiënter werken. Dat scheelt energie, emissie en kosten. Doel: een papier- en kartonketen die binnen tien jaar 50% minder energie gebruikt.

Ketenkaarten

Het project Ketenkaarten van het KCPK maakt de energie- en materiaalefficiency van papier- en kartonketens inzichtelijk.Het project Ketenkaarten beoogt een integraal inzicht te bieden in de efficiency van ketens. Met dat inzicht kunnen die ketens, waar nodig, worden veranderd en logischer worden ingedeeld. Het doel van Ketenkaarten is het identificeren van kansen voor een verhoogde efficiency. Door transparantie kunnen gerichte, bewuste en duurzame keuzes worden gemaakt. Zo kan de keten meer waarde creëren met producten van papier en karton. Lees meer...

Slimme Slanke Ketens

Het project Slimme Slanke ketens is door het KCPK gestart als keteninitiatief. Het omvat diverse projecten die kunnen leiden tot het optimaliseren van ketens. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • materiaalefficiency;

  • energie-efficiency;

  • verminderen milieudruk;

  • reductie transportvolumes.

Een keten slank maken gebeurt door materiaalefficiency en een optimaal en efficiënt logistiek proces. Bij slim kan worden gedacht aan (gedrukte) intelligentie op bijvoorbeeld verpakkingen. Een gedrukte houdbaarheidindicator kan de gewenste productinformatie leveren, die weer zorgt voor minder afval en daarmee duurzaamheid. Een ander voorbeeld is de versheidindicator: een etiket dat met een kleuraanduiding de rijpheidfase van fruit of groente aangeeft. Lees meer...