Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen betekent dat bij de inkoopbeslissing rekening wordt gehouden met duurzaamheidcriteria. Het inkoopproces is niet alleen gericht op financiële en kwaliteitseisen.

De overheid neemt op het gebied van duurzaam inkopen een belangrijke positie in. Met een inkoopwaarde van circa 50 miljard euro per jaar is het een grote marktspeler. In juni 2008 zijn door de minister van VROM de inkoopcriteria voor duurzaam hout vastgesteld. Duurzaam inkopen is niet wettelijk vastgelegd. Het gaat om een richtlijn die inkopers bij overheden kunnen gebruiken. Met haar duurzaam inkoopbeleid tracht de overheid de markt te verduurzamen. Alle rijksoverheden nemen sinds 2010 duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee bij hun inkopen. De rijksoverheid wil zo het goede voorbeeld geven en de markt voor duurzame producten stimuleren. Ook wil zij innovatie bij bedrijven bevorderen. De rijksoverheid wil vanaf 2010 100% duurzaam inkopen. Andere overheden hebben zich voorlopig gecommitteerd aan minimaal 50% duurzaam inkopen vanaf 2010. Gemeenten streven naar 75% vanaf 2010 en 100% vanaf 2015. De doelstellingen gelden voor alle aankopen en dus ook voor hout en houtproducten, zoals papier en meubilair. De inkoopcriteria bevatten principes en criteria voor:

  • duurzaam bosbeheer;
  • de handelsketen;
  • het ontwikkelen, toepassen en beheren van certificeringssystemen.

De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en handelsketen aan deze inkoopcriteria. Op deze wijze wordt bepaald welke certificaten voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de eisen van de Nederlandse overheid. In Nederland zijn dat in ieder geval FSC en PEFC.

Met de sociale voorwaarden in haar beleid wil de overheid haar inkoopkracht positief inzetten om sociale omstandigheden in de inkoopketen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van kinderarbeid en het bieden van een eerlijk loon voor arbeid in productielanden. De sociale voorwaarden gaan op dit moment voornamelijk over internationale thema's. Lees meer over duurzaam inkopen door de rijksoverheid