CO2

De mens is mede oorzaak van de verandering van het klimaat en de uitputting van de bodemschatten van de aarde. Zeven miljard wereldbewoners gebruiken grondstoffen en energie. De wereldbevolking zal circa negen miljard bedragen in 2050. Bij het opwekken van energie (bijvoorbeeld voor het transport) worden olie, gas en kolen verbrand. Daarbij komt koolstofdioxide (CO2) vrij. CO2 is broeikasgas. CO2 is niet de enige vorm van milieubelasting die het gebruik en opwekken van energie met zich meebrengt. Sinds het Verdrag van Kyoto in 1997 krijgt CO2-uitstoot veel aandacht. CO2 draagt bij aan de klimaatverandering. Temperatuurstijgingen kunnen grote veranderingen met zich meebrengen voor mens en milieu.                      

Verduurzaming betekent zuiniger en bewuster omgaan met grondstoffen en minder CO2-uitstoot. Om de klimaatverandering tegen te gaan kunnen de volgende stappen worden toegepast:

  • beperking van de energievraag;
  • gebruikmaking duurzame energie;
  • indien nodig, zo efficient en schoon mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen.

CO2-opslag kan een rol spelen bij de derde stap. Om deze technologie te kunnen toepassen is veel onderzoek nodig. CATO voert dergelijk onderzoek uit. CATO is het nationale onderzoeksprogramma waarin de mogelijkheden van CO2-Afvang, Transport en -Opslag in Nederland worden onderzocht. Kijk voor meer informatie op co2-cato.nl

 Papier en karton hebben hout en oudpapier als grondstoffen: hernieuwbare bronnen. Gebruikte bomen worden vervangen door nieuwe. Bomen nemen CO2 op. Jonge bomen nemen meer CO2 op dan oude. De productiebossen van de papierindustrie bestaan uit jonge bomen. De papierindustrie werkt intensief met bio-energie. Ook dat vermindert de CO2-uitstoot.