Biobased economy

Een economie waarin hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt is een biobased economy. De omslag van het gebruik van eenmalig bruikbare (fossiele) naar hernieuwbare energie wordt steeds belangrijker:

  • de fossiele bronnen raken op. De vraag naar energie neemt wereldwijd toe. Krapte op de markt voor fossiele energie zal het gevolg zijn;
  • de stijgende vraag naar en verminderend aanbod van fossiele energie zal de prijs daarvan doen stijgen;
  • het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt uitstoot van grote hoeveelheden CO2. De klimaatverandering wordt mede hierdoor veroorzaakt.

Technologische kennis en innovatie maken het steeds beter mogelijk om bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen te benutten. Bioraffinage is het uiteenrafelen van groene grondstoffen in diverse producten. Denk aan nieuwe vezels en voedingsstoffen, nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie en duurzame energie. Naast minder emissies, efficiënter grondstoffengebruik, kostenreductie en energiebesparing, biedt de Biobased economy kansen voor bedrijven en ketens, zoals de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën en concepten.

De papier- en kartonindustrie is koploper in de Biobased economy. Zo wordt al geruime tijd niet alleen gedacht in vezels uit hout maar in gebruik van alle componenten van hout. Als de vezels zijn losgemaakt blijven gondstoffen over die efficient worden gebruikt, bijvoorbeeld als energie. Of als grondstof voor andere producten.

De papier- en kartonindustrie zoekt continu naar nieuwe grondstoffen voor de productie van papier- en karton. Oudpapier, maar ook gras en bamboe worden al gebruikt. Wat te denken van tomatenplanten (restafval). Ook wordt samengewerkt met andere sectoren, zoals de chemie en agrofood. In The Dutch Biorefinery Cluster delen diverse partijen kennis over het toepassen van biomassa. Ook wordt samengewerkt en kunnen elkaars afvalstromen (bijvoorbeeld vezels) worden gebruikt. Lees meer in het Position Paper van dit cluster en het Position Paper Oud Papier en de Biobased economy. The Dutch Biorefinery Cluster  initieert projecten om de biobased economy te stimuleren. Een voorbeeld is het BioFib project.

BioFib project

Dit project is erop gericht om de beschikbare lignocellulose in nieuwe en bestaande bronnen beter te benutten zodat er met minder grondstoffen meer waarde kan worden gegenereerd. In het project zijn processen en concepten ontwikkeld om biomassareststromen op zodanige wijze te ontsluiten en te fractioneren dat aanwezige vezels in cascade en volgens het principe van ‘fit for purpose’ toegepast kunnen worden in een scala aan duurzame materialen, duurzame chemie en energie. Meer weten? Lees de Eindrapportage BioFib

 Kansen Biobased economy  

  • Betere benutting biogrondstoffen
  • Meer biobased producten
  • Energiezuinige verwerkingstechnologie: daling operationele kosten