Voorstel JA|JA Sticker

Het voorstel voor een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Partij van de Dieren om een JA|JA sticker in te voeren is niet nieuw. Afgelopen jaren heeft de branche meerdere malen gesprekken gevoerd met Amsterdamse wethouders en raadsleden over verbeteringen van het huidige stickersysteem. Het voorstel voor invoering van de JA|JA sticker speelde reeds in mei 2015. De reactie van de branche was een position paper en een brief aan wethouder Choho. Daarna verdween het voorstel van de agenda. Tot maart 2016 en tot grote verrassing van de branche. Zonder dat vooraf overleg was gevoerd met de branche stond een voorstel van de Partij voor de Dieren op de beluitenlijst van de gemeenteraad. Ook in de weken dat het onderwerp in raadcommissies en gemeenteraad werd besproken stond een groot aantal Amsterdamse politici, tot teleurstelling van de branche, niet open voor een open discussie.

De gemeente heeft op dinsdag 21 juni 2016 een brief ontvangen waarin de branches de gemeente Amsterdam sommeren om  te besluiten het opt-insysteem niet door te zetten en dit middels een persbericht kenbaar te maken. Dit laatste is niet gebeurd. De Amsterdamse gemeenteraad heeft het voorstel aangenomen. CDA, VVD en Partij voor de Ouderen stemden tegen, wilden nader onderzoek naar de gevolgen. CDA heeft de misleidende milieugrondslag van het voorstel aan de orde gesteld. En terecht. 

 • Volgens het voorstel bespaart een JA|JA-sticker jaarlijks de kap van 10.000 bomen. Gegevens ontbreken ter onderbouwing van die claim, terwijl diverse onderzoeken juist aantonen dat mede door de papierindsutrie het Europese bosoppervlak sterk toeneemt. 
 • Het voorstel zet vol in op digitalisering omdat dit duurzamer zou zijn. Die claim vereist gegevens over de footprint van zowel de papieren als de digitale folder. Ook die ontbreken terwijl diverse onderzoeken juist uitwijzen dat digitale communicatie (nog los van de hernieuwbaarheid van de bron en de indrukwekkende recyclingcijfers van papier) niet per definitie duurzamer is dan communicatie met papier. 

Branchepartijen MailDB en het KVGO hebben de gemeente Amsterdam gedagvaard nadat eerst is gesproken met wethouder Choho. Laatstgenoemde wekte de indruk tot afspraken en juridische toetsing bereid te zijn, maar heeft uiteindelijk zijn eigen plan getrokken en aangekondigd de JA|JA-sticker per 1 juni 2017 in te willen voeren. De handhaving zou dan vanaf 1 jannuari 2018 plaatsvinden. In de ogen van MailDB en het KVGO is sprake van onrechtmatig handelen en onbehoorlijk bestuur door de gemeente en is het voorstel strijdig met diverse beginselen van behoorlijk bestuur en Europees recht.

Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam aangegeven dat de sticker niet in juni 2017 maar op een nog nader te bepalen later moment zal worden ingevoerd. De gemeente wil volgens eigen zeggen de regelgeving zorgvuldig invoeren, en dat vraagt extra tijd. Voor de zomer zal een nieuwe startdatum bekend worden gemaakt. Dat staat vermeld op de website van de gemeente Amsterdam. Met de mededeling geeft de gemeente aan dat wat haar betreft sprake is van uitstel in plaats van afstel. Daarmee loopt zij vooruit op de juridische toetsing door de rechter. Gevolg: verdere onzekerheid bij consument en adverteerder en dus economische schade. 

Meer informatie is te vinden op de website maildb.nl

 

Downloads

 1. Initiatiefvoorstel opt-in systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk (mei 2015)
 2. Position paper MailDB (16 sep 2015)
 3. Brief branche aan wethouder Choho (13 aug 2015)
 4. Gewijzigd initiatiefvoorstel opt-in systeem ongeadresseerd reclamedrukwerk (13 april 2016)
 5. Bestuurlijke reactie gemeenteraad op initiatiefvoorstel (29 feb 2016)
 6. Reactie MailDB aan Raadscommissie IenD (9 maart 2016)
 7. Brief van MailDB aan Amsterdamse gemeenteraad (april 2016)
 8. Raadsadres: juridische, praktische en procedure bezwaren tegen voorstel JA|JA sticker (april 2016)
 9. Brief van MKB Nederland aan Amsterdamse gemeenteraad (april 2016)
 10. Brief van RND inzake folderverbod aan Amsterdamse gemeenteraad (april 2016)
 11. Persbericht Bezorgers bezorgd
 12. persbericht over brief aan de gemeente
 13. Persbericht dagvaarding 121216